0

Exposición sobre seguros nas ANPA

Centrarse no que supón poñer por escrito reflexións sobre seguros nas ANPA non resulta doado. Pode ser que, incluso, cando chegue a todas as ANPAS este documento que pretende ser una pequena guía, dará...

0

Xornada de formación para directivas de ANPAs. Muxía

Temáticas que se tratarán: Xestión nas asociacións.Seguros nas ANPAs e outras asociacións sen afán de lucro. Fiscalidade e contabilidade nas sociacións sen afán de lucro.  Orientación Educativa. Máis datos no cartaz

0

Información para as ANPA sobre o certificado de delitos de carácter sexual

O artigo 13.5 da LO de protección xurídica do Menor, segundo a redacción dada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á  infancia e á adolescencia, establece que:...

0

Dereito de representación das ANPA nos Consellos Escolares

A composición e o número de representantes dos distintos colectivos nos Consellos Escolares de cada centro educativo vén determinado por cada ROC (Regulamento Orgánico dos Centros), e cada un deles establece como e quen...

0

Quen elixe a representantes da ANPA no Consello escolar?

QUEN REPRESENTA Á ANPA. Marco legal: Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación: Art. 7.1: Os Estatutos deberán conter os seguintes extremos: h) Os órganos de goberno e representación, a...

0

Sobre as folgas do alumnado. Posibilidades e xustificación de ausencias no centro escolar

FOLGA DO ALUMNADO O dereito á folga, establecido no artigo 28.2 da Constitución, é aplicable unicamente ás traballadoras e traballadores, nunca ao estudantado; por esta razón todas as referencias que se fagan posteriormente hai...

0

Libros obrigatorios, tesouraría, doazóns e inventario nas ANPA

NORMATIVA : Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, modificada parcialmente pola Lei 8/2013 (LOMCE).Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.RD 1533/86, do 11 de xullo, polo...

0

Convocada a reunión da CAD para o venres 15 de novembro 2019

Queda convocada reunión para o venres 15 de novembro, no local das ANPAs en Carballo, ás 20.30 h. para o debate e aprobación dos obxectivos básicos e piares da Comisión de Atención á Diversidade....

0

Actividades a realizar na federación até decembro.

Moitas actividades en Diversidade, Igualdade (neste caso subvencionadas polos departamentos de Igualdade da Xunta de Galicia e ministerio da presidencia do goberno), Formación, Xestión de ANPAs a realizar pola Federación Provincial de ANPAs da...