Lexislación de Aplicación nas ANPAs, Xeral, Orientación Educativa e Actividades Complementares

Lexislación ANPAS

Estatutos da federación provincial de ANPAS da Coruña – Costa da Morte:

Estatutos Federación Provincial de ANPAs da Coruña – Costa da Morte 2019

Lei de Reguladora do Dereito de Asociación:

Lei Organica reguladora dereito de Asociacions

Real Decreto de Regulación de ANPAs:

https://www.anpasgalegas.gal/wp-content/uploads/2013/12/rd_1533-86_regulacion_apas.pdf

Regulamento do funcionamiento do Consello Escolar do Estado:

https://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50657-50666.pdf

Normativa Consello Escolar de Galicia:

Orde 1997 organización centros infantil e primaria (proxecto educativo, ANPAS, extraescolares…):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioAD56_es.html

Lexislación Xeral

LOE Texto consolidado coas incorporacións da LOMCE (BOE 30-12-2013).

 PDF

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

 PDF

LODE Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito a Educación (BOE 04-07-1985).

 PDF

Formación Profesional. Lei Orgánica 5/2002 das cualificacións e da formación profesional.

 PDF

Requisitos mínimos dos centros. RD 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas escolares de réxime xeral. Este RD recolle tamén as ratios.

 PDF

Lei 4/2019, de 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e a ensinanza no ámbito da educación non universitaria.

 PDF

Recortes impostos polo Goberno do Estado. Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo.

 PDF

Normativa da lingua galega no ensino:

Lei de Normalización Lingüística:

NORMALIZACION LINGUISTICA

Decreto para o plurilingúismo:

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2010/05/25/20100525_decreto_pluringuismo.pdf

Exención lingua galega

Instrucción para a exención da Lingua galega

CELGA

Atención á Diversidade

Decreto de atención á diversidade. Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galiza nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE(DOG 21/12/2011) 

 PDF

DECRETO 120/98, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Núm. 79, xoves 27 de abril de 1998). 

PDF

DECRETO 320/1996, de 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais (DOG Núm. 153, martes 6 de agosto de 1996).

PDF

Escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais. Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.(DOG 30 de xaneiro de 2002).

  PDF

Avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais. Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. (DOG 19/12/1996). 

 PDF

Real Decreto de condicións do sistema educativo para o alumnado sobredotado intelectualmente.Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos sobredotados intelectualmente.

  PDF

Flexibilización da escolarización do alumnado sobredotado intelectualmente. Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. (DOG 28/11/1996).

  PDF

Normas específicas de adaptación currículum

Adaptacións curriculares. Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG 07/11/1995) 

 PDF
Alumnado procedente do estranxeiro. Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro. (DOG número 40 do 26/02/2004). 

PDF

CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para alumnado de ESO.

PDF

Normativa sobre accesibilidade e protocolos de actuación

Accesibilidade. LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. 

 PDF

Protocolos de actuación e convivencia escolar

  https://www.fedanpas.gal/protocolos-e-convivencia-escolar/

Normativas sobre actividades complementares no Ensino Público (Comedores e transporte)