Comisión de Atención á Diversidade

A Comisión de Atención á Diversidade está formada polas seguintes persoas:

Susana Trillo López

Amparo Pazos Cerviño

Montse Canosa Vigo

Xosé Antón de la Fuente Subiela

Claudia Bajo Susany

Mayka Cacheiro Lado

Noemi Cubeiro Rodríguez

María Pilar Rivas Mallo

África Albertí de Mas

Montserrat Martínez Gómez

Isabel Castillo Martín

Matilde Pensado Nieto

Benilde Rama Esmorís

Julia Reymúndez Arijón

Pablo Balsas Barbeira

Melania Liñeiro García

María Rei Vilas

Martín Varela Dourado

Alba Alcázar Villaverde

Manuel Pan Collazo

Érica Ordóñez Pardo

Obxectivos

A COMISIÓN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: PIARES E OBXECTIVOS

Dentro da Federación de ANPAs da Coruña-Costa da Morte constitúese a Comisión de Atención á Diversidade coa intención de dar cobertura ás familias con crianzas escolarizadas no ensino público que presentan diversas características  que lle impiden o desenvolvemento normal do curso académico.

Tras o debate inicial e unanimidade na idea da súa creación, chegouse á conclusión de que esta Comisión de Atención á Diversidade debía estar integrada por colectivos diversos que loitan tamén pola integración e a inclusión, e polo tanto, pola defensa da diversidade das crianzas.

Así pois, participan ANPAs do ensino público pertencentes á Federación Provincial de ANPAs da Coruña-Costa da Morte, colectivos deste territorio que cada día traballan a inclusión, a integración e a diversidade, profesionais do Ensino Público (docentes, orientadoras e orientadores, coidadoras, especialistas en audición e linguaxe e Pedagoxía Terapéutica…), nais e pais que a título particular cren neste proxecto como premisa para o cambio dun modelo educativo que para os tempos que corren xa está obsoleto e apostan pola creación da CAD para acadar realmente un ensino de calidade, integrador, diverso e inclusivo.

Pártese da idea da concepción da diversidade como unha “manifestación normal dos seres humanos, dos feitos sociais, das culturas e das respostas dos individuos ante a educación nas aulas” (Gimeno J., 2000, p. 13)[1], preténdese lograr un cambio nos paradigmas educativo, social e cultural que contemple a diversidade como un feito característico dos individuos e enriquecedor da sociedade que debe ser coñecido, respectado, potenciado e desenvolto de maneira que cada persoa poida desenvolver as súas capacidades particulares nun contexto libre, integrador, cooperativo e normalizador.

O principal obxectivo da Comisión de Atención á Diversidade é garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade, e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todas e para todos ao longo da vida.

Preténdese ser unha entidade de referencia nas comarcas da Coruña na promoción das oportunidades de aprendizaxe de calidade para todas, en todos os contextos e niveis educativos e desenvolver valores inclusivos compartidos pola comunidade educativa, familias, representantes da comunidade e axentes dos distintos ámbitos da administración educativa.

A actuación desta comisión estará baseada nos seguintes valores:

 • Equidade:  consiste en facer efectivo para todos e todas o dereito humano fundamental da educación proclamado na Declaración Universal dos Dereitos Humanos” de 1948 ( Artigo 26).
 • Diversidade:  a idea de que en calquera grupo humano a diversidade é a norma e non a excepción debe ser compartida por todos e todas os/as profesionais e demais integrantes da comunidade escolar.
 • Inclusión:  a inclusión fai referencia ao xeito no que a sociedade debe responder á diversidade en todas as súas expresións: lingüística, cultural, de capacidades, de orientación sexual, de xénero, socioeconómica, etc.  Parte dun paradigma ético de xustiza social, supón a superación de toda forma de discriminación e exclusión e xira en torno ao principio de igualdade de dereitos de todas e todos e da conseguinte obriga social de que estes dereitos se materialicen para todas as persoas e en todos os contextos sociais e persoais.
 • Excelencia:  busca da mellor calidade no servizo educativo prestado.  A excelencia promove o progreso do alumnado desde os eidos intelectual, social, emocional e vocacional entre outros, tendo en conta o seu nivel socioeconómico, o seu contorno familiar e as aprendizaxes e capacidades previas.
 • Capacidade:  búscase que as persoas poidan chegar a ter unha titulación ou certificación que recolla as súas competencias independentemente de que acadaran ou non os obxectivos da etapa ou ensinanza que cursaron, coa finalidade de que queden reflictidas as capacidades reais acadadas ao longo da súa escolarización.

Para poder acadar isto establecemos os seguintes obxectivos:

 • Potenciar e favorecer a sensibilización social cara ao respecto da diferenza, a súa toma en consideración como elemento característico dos seres humanos e a súa abordaxe en contornos educativos e sociais normalizadores e inclusivos.
 • Contribuír a impulsar un cambio integral no sistema educativo que comprenda desde a formación inicial do profesorado ata o deseño curricular, o desenvolvemento normativo e a xestión de recursos de maneira que se contemple a diversidade e as características e diferencias individuais como elementos enriquecedores e a desenvolver para formar a persoas adultas autónomas e libres e unha sociedade respectuosa, libre e democrática.
 • Favorecer e participar na investigación, deseño, desenvolvemento e valoración de propostas curriculares, organizativas, metodolóxicas e asistenciais que conduzan ao deseño dun sistema social, educativo e sanitario-asistencial que posibilite unha inclusión real de todas as persoas ao longo de toda a súa vida.
 • Defender a integración e a inclusión como elementos fundamentais dunha acción educativa tendente a lograr o máximo desenvolvemento das persoas reforzando e desenvolvendo as potencialidades de cada persoa de maneira diferencial.
 • Contribuír á mellora dos procesos educativos e da realidade social e cotiá das persoas mediante o fomento da reflexión, o debate e o intercambio de experiencias de distintos ámbitos e contextos.
 • Impulsar e favorecer a atención e o tratamento dos feitos diferenciadores nun contexto inclusivo e de potenciación da diversidade protagonizado pola interacción colaborativa que contribúa tanto ao desenvolvemento persoal como ao da sociedade.
 • Prestar información, asesoramento e axuda ás demandas referidas á atención á diversidade e á mellora dos procesos educativos, sociais e formativos en xeral que xurdan no seu ámbito, actuando como recurso de apoio á comunidade educativa.
 • Defender a atención temperá con garantías de accesibilidade e universalidade como aspecto fundamental no desenvolvemento das persoas potenciando a coordinación entre os servizos sanitarios, sociais e educativos, tendo presente que a atención á diversidade implica unha atención temperá individualizada, require de apoios, non só educativos, senon tamén sanitarios e sociais, e require a coordinación de diversas administracións públicas coa finalidade de prestar as axudas e atencións necesarias.
 • Defender e reclamar a adopción das medidas necesarias para facer efectivo o dereito a recibir o primeiro ensino na lingua materna, en consonancia coa lei de normalización lingüística, potenciando o uso normalizado da lingua galega en todos os ámbitos da atención á diversidade, defendendo o dereito a empregala, aprendela e a que non sexa discriminada nos programas, actuacións, materiais e tratamentos específicos, valorando a importancia que teñen as linguas na construcción da identidade, tanto individual como colectiva, e a relación que garda coa cidadanía, contribuíndo a proporcionar unha educación inclusiva e cunha perspectiva multicultural.

Para isto, adoptarase unha visión ampla da educación que fai referencia non só ao tempo que o alumnado está nun centro escolar, é dicir, que implica non só a educación formal da persoa, senón unha formación integral e continua ao longo de toda a vida, en múltiples e variados contextos, institucións, modalidades, etapas, réximes, etc., polo que a colaboración entre diversas administracións e entidadades é necesaria e fundamental.  A este respecto, é imprescindible que os sistemas educativo, sanitario e de servizos sociais interveña de maneira coordinada e continua con protocolos de intervención conxuntos e trasvase de información áxil e efectiva.

Por último, é igualmente importante destacar o feito de que non é posible unha axeitada atención á diversidade sen contemplar a inclusión das persoas non só como unha decisión de compartir un espazo común, senón cun carácter integrador e normalizador que permita a participación social real e igualitaria en todos os ámbitos segundo as posibilidades e potencialidades de cada persoa.


[1] Gimeno, J. (2000): La construcción del discurso acerca de la diversidad y sus prácticas. En varios, Atención a la diversidad (pp. 11-35). Barcelona: Graó.